2023 - 2024 ஆண்டிற்கான TNPSC Group 1, Tnpsc Group 2, Tnpsc Group 4 தேர்வுக்கான வகுப்பு சேர்க்கை நடை பெறுகிறது!

TNUSRB PC 2023 - இரண்டாம் நிலை காவலர் தேர்வுக்கு வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் நாள் ஆகஸ்ட் 19 மற்றும் செப்டம்பர் 09 - 2023 என இரு வகுப்புகள்


tNPSC GROUP 1, 2 & 4 class Admission is in progress for 2023 - 2024TNPSC Gr Exam Mock Test Series - CHANDRAAYAN 3 - to Get pdfSSeven Academy Tnpsc SalemWelcome to SSeven Academy - Tamilnadu's Premier Tnpsc Institute, Top Tnpsc Institute, Best Civil Service Exam Coaching Centre for civil Services exam preparation at affordable course fee. We also provides Offline and Online/Live Classes apart from Prelims and Mains Test Series in Tamil and English medium.


SSeven Academy follow a unique tested methodology, which helps students to achieve their dream of cracking Tnpsc Group Exams and becoming an DC/DSP/ACC/Sub-Reg/RI/VAO officer.


         Service Commission’s rightly find a place of pride in the Indian Constitution. Articles 16, 234, 315 to 323 deal with various functions and powers of the Public Service Commissions. tnpsc coaching center Salem  tnpsc coaching centre The working of Tamil Nadu Public Service Commission is also regulated by Tamil Nadu Public Service Commission Regulation, 1954 and the TNPSC Rules of Procedure.

The Tamil Nadu Public Service Commission is an independent body of the Government of TamilNadu that is responsible for conducting examinations for appointments to the various services of the TamilNadu State. It operates under Articles 315 to 323 of Part XIV of the constitution of India.

TNPSC is responsible for appointments to and examinations for Group A, Group B, Group C and Group D of Tamilnadu state services. tnpsc coaching centre in salem

TNPSC-GROUP 1 Exams

 • Deputy Collector(For which everyone aims for)DSP.
 • Assistant Commissioner in Commercial Tax.
 • District Registrar.
 • District Employment Officer.
 • District Officer ( Fire and Rescue Service

 

TNPSC-GROUP 2 Exams

 • Junior Employment Officer
 • Assistant Inspector of  Labor
 • Sub Registrar, Grade-II
 • Special Assistant

 

TNPSC-GROUP 2A Exams

 • Steno
 • Typist in Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat

 

TNPSC-GROUP 3 Exams

 • Panchayat Secretary (Grade- IV) in A.P. Panchayat Raj Subordinate Service

 

TNPSC-GROUP 4 Exams

 • Junior Assistants in Registration and Stamps Department.
 • Junior Assistants from CCLA

 

VAO

 • VAO, Junior Assistant, Bill Collector, Field Surveyor, Draftsman, Typist, Steno-Typist.